Menu

việc lập và thẩm định dự án đầu tư Căn hộ Gold Tower

Căn hộ Gold Tower đã và đang làm tư vấn xây dựng tại tỉnh. Trong quá trình thực hiện tư vấn tại tỉnh Căn hộ Gold Tower thấy việc lập Báo cáo KT-KT bị rủi ro, phức tạp hơn dự án, cụ thể là:
Về lập Báo cáo KT-KT công trình giúp chủ đầu tư Căn hộ Gold Tower trình thẩm định đều đã được văn bản thoả thuận nhiệm vụ, chọn phương án thiết kế của cơ quan đầu mối và thành phần hồ sơ trình thẩm định đúng theo khoản c mục 2 phần IV.
Song việc thẩm định Báo cáo KT-KT tại tỉnh lại đưa ra Hội đồng thẩm định dự án của tỉnh xem xét góp ý từ thiết kế đến quy mô và không theo nhiệm vụ được thoả thuận, nên các Báo cáo KT-KT phải lập đi, lập lại, mất rất nhiều công sức và thời gian; sau khi có Quyết định phê duyệt Báo cáo KT-KT của người quyết định đầu tư; cơ quan đầu mối lại bắt chủ đầu tư ra Quyết định phê duyệt dự toán công trình (kết qủa thẩm định thiết kế công trình, dự toán đã gửi ngay). Vậy đề nghị Bộ Xây dựng giải thích rõ hơn cho Công ty rõ việc thẩm định trên là như thế nào. Việc tổ chức thẩm định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật là thuộc quyền và trách nhiệm của người quyết định đầu tư. Đơn vị đầu mối là cơ quan giúp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định dự án, có quyền xem xét các yếu tố nhằm đảm bảo hiệu quả của dự án. Do vậy, đơn vị đầu mối có quyền yêu cầu chủ đầu tư chỉnh sửa Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với khả năng cân đối vốn của địa phương. Tuy nhiên, khi Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được phê duyệt thì chủ đầu tư không cần phê duyệt lại Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán nữa.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *