Menu

Những tiêu chí đánh giá 1 máy chạy bộ tốt

Vua Thiên Hân  nói:

– Vậy mà có lúc Già Ca Lư cũng hết phép. Ngươi đã làm được mấy việc công lớn mà ta chưa thưởng cho việc nào.

Ngài dừng lại chút rồi tiếp:

– Việc là ngươi bắt được Mai Đôn Hậu nên Việc tiếp theo là ngươi thuyết phục máy chạy bộ hãng nào tốt cả đội binh mã xứ Môn Cô và Tai Tạn chịu đầu hàng ta mà vừa rồi ngươi lại đánh chết bọn phản vua giải cứu Mẫu hậu vua . Đó là việc tiếp theo là máy chạy bộ điện đài loan mà tuổi ngươi còn nhỏ nên ta đã gia phong đến . Ta chẳng thể phong đến Thiên  Tước ngay được.

Nhà Vua nói tới đây nổi lên tràng cười khanh khách.

Viên Ti Bạc  biết Đức vua  muốn khôi hài. Hắn  cả mừng liền tâu:

– Mấy việc này đều là nhờ hồng phúc của Mẫu hậu vua  cùng Đức vua . Nếu nói về nơi bán máy chạy bộ công lao thì chính là công của Đức vua . Đáng tiếc ở chỗ Đức vua  chẳng thể tự phong quan cho mình. Nếu không thì phen này Đức vua  được thăng lên ba cấp.

điều gì nói lên là 1 máy chạy bộ tốt

Nhà Vua lại cười ha hả nói:

– Đức vua  tuy không thể nói về máy chạy bộ đơn năng tự thăng quan cho mình nhưng đã có nhiều vị Đức vua  thích tự mình cho mình. Khi gặp việc đáng mừng mà thắng được mấy trận nhỏ mọn lại thêm được tôn hiệu. Tuy là do bọn thần tử  mà thực ra chính Đức vua tự bôi vàng vào mặt cho mình. Ngay cả đến những vị chân chính Đức vua  mà tự cao tự đại đã đáng tức cười. Những vị Đức vua  càng không biết gì vô sỉ thì tôn hiệu càng dài dòng, chẳng biết hổ thẹn chi hết. Chỉ vì lẽ đó mà không hiểu máy chạy bộ điện bao nhiêu tiền sao con người lại trở nên chuộng cái vấn đề cho nhiều chữ vào tôn hiệu , thật quá là không có ích và đau đầu mà cứ rước vào .

Một máy chạy bộ tốt được đánh giá những tiêu chí nào?

Nhà Vua lại nói tiếp:

– Những bậc thánh quân như Ngài Thuần  có thêm tôn hiệu gì đâu?  Nên máy tập chạy bộ giảm cân người đời sau có thể nhớ đến mà ca tụng họ

Làm Đức vua  mà tự biết mình được mấy phần, tất không chịu cái tôn hiệu dài đến mấy chục chữ.

Viên Ti Bạc  nói:

– Vậy ra Điểu Sâng Dủy Thang không phải địa chỉ bán máy chạy bộ gia phong tôn hiệu cho mình. Đức vua  cũng là Điểu Sâng Dủy Thang dĩ nhiên không thêm gì nữa. Có điều nô tài nhận thấy sau khi bình xong Nguyễn Tan Quân  mà Đức vua  chẳng thêm tôn hiệu gì cho vẻ vang tất không tránh khỏi sự thua thiệt.

Vua Thiên Hân  cười hỏi:

– Làm sao mà thua thiệt?

 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *